AVIS LEGAL I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

  1. – TITULARITAT DEL LLOC WEB

El titular del lloc web www.bcnswing.com (en endavant, el WEB) es l’ ASSOCIACIÓ DE BALL DE SWING DE BARCELONA, que també es coneix amb el sobrenom de BCNSWING, amb domicili al Carrer Gran de Gràcia 190 -192, 08012 – Barcelona (España).

 

L’Associació es una organització sense afany de lucre i consta inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona al número 22059-J/1 amb data 26 de maig de 1999.

 

  1. – OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ I ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

El web té com a objecte donar a conèixer i promoure els balls inspirats en la música de swing i els seus derivats.

Això ho fa mitjançant la informació sobre les activitats que fa directament la BCNswing i altres entitats, escoles i particulars arreu de Catalunya.

L’ús del web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis o esdeveniments oferts per BCNswing.

L’usuari es compromet a utilitzar el web els continguts i serveis conforme a la llei, el present avís legal, els costums i l’ordre públic.

 

  1. – MAJORS D’EDAT

L’accés al web i la contractació, en el seu cas, dels productes i serveis que ofereixi BCNswing està dirigit a majors de 18 anys.

4.- ENLLAÇOS DE TERCERS

Aquest avis legal es fa referència només al web de BCNswing i no aplica als enllaços o als webs de tercers accessibles a través del web. Si hi han ellaços de tercers es proporcionen per informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fons d’informació. Les pàgines a les que s’accedeix mitjançant aquests enllaços són responsabilitat del titular de cada web.

  1. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BCNswing és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències necessàries per a la seva explotació associades al nom de domini, les marques i signes distintius, l’aplicació, els continguts publicats, els programes d’ordinador, tecnologia i la resta d’obres i invencions continguts o relacionats amb aquest web.

Els continguts del web, incloent-hi els dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, arxius d’àudio o vídeo, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts del web no podran ser utilitzats, reproduïts, copiats, transformats o transmesos de cap manera sense el permís previ, escrit i exprés de BCNswing.

BCNswing no assumeix cap responsabilitat pels drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts que els proveïdors i col·laboradors incloguin en els seus anuncis en el web o els seus esdeveniments al calendari.

 

  1. – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE

En compliment de l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, sobre el dret de informació en la recollida de dades, comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les dades personals recollides al/als formulari/s que consti en a l’apartat corresponent.

Informem que les Dades de Caràcter Personal recollides al web, seran incorporades a un fitxer titularitat de BCNswing essent la finalitat del seu tractament la de gestionar la condició d’associat/da o de persona interessada.

Així mateix informem que les fotografies presses en activitats organitzades per la BCNswing podran ser exposades a la pròpia pàgina web o material promocional de la BCNswing i/o les seves activitats o festivals. Si la persona que es veu retratada no vol que es faci ús de la seva imatge ho pot comunicar per email al [email protected]

Informem que es pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l’adreça postal indicada o bé per correu electrònic a l’adreça [email protected] , indicant clarament el dret que desitja exercir.

BCNswing es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

Les persones que participen als esdeveniments i festivals organitzats per la BCNswing, donen el seu consentiment per cedir l’ús de la seva imatge perquè BCNswing la pugui utilitzar en publicacions online i offline als efectes promocionals de les activitats de BCNswing.

7.- CALENDARI

Es podran posar al Calendari del web, els esdeveniments que tinguin a veure amb els balls amb música swing que no siguin classes regulars ni classes esporàdiques amb professors locals. També els esdeveniments que tinguin a veure amb la música swing i que ofereixin un descompte per als associats a la BCNswing. En darrera instància, aquells esdeveniments que a criteri de la junta es decideixin acceptar perquè puguin ser d’interès.

8.- CLASSES DE BALL

Les escoles de ball de swing es podran anunciar a l’apartat corresponent omplint els camps necessaris.

 

9.- RESPONSABILITAT DELS QUE GESTIONEN APARTATS CALENDARI I ESCOLES DE BALL

Al lloc web hi ha els apartats Calendari i Escoles de ball on les persones que organitzen d’un o altre poden donar-se d’alta i introduir els continguts els quals pot incloure material fotogràfic, sempre en el entorn dels balls de swing.

La persona usuària serà la responsable de la informació que incorpora, de l’organització dels esdeveniments anunciats, de la informació de l’Escola en qüestió, així com del material fotogràfic i tindrà tots els drets i autoritzacions pertinents per fer-ne ús, en el seu cas.

BCNswing no es fa responsable de les errades, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els esdeveniments o informació, així com els danys i perjudicis que poguessin ocasionar.

BCNswing es reserva el dret de retirar unilateralment esdeveniments i informació quan ho cregui oportú, i també, sempre que no corresponguin amb la legalitat i l’ordre públic o puguin considerar-se lesius.

 

  1. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

La persona que mitjançant el lloc web contracti algun servei o es doni d’alta a l’entitat com a associat o associada, acceptarà les següents condicions generals de contractació, en tant en quant puguin existir unes altres condicions particulars que les complementin.

Formulari d’Alta d’Associat.

La persona interessada a donar-se d’alta com a associat/da haurà d’emplenar el Formulari d’Alta que consta a l’apartat corresponent, amb tots els camps previstos a aquest efecte i acceptar la política de privacitat.

La persona haurà de ser major d’edat de 18 anys.

Veracitat de la informació i actualització

Tota la informació que es faciliti a través del web a BCNswing haurà de ser veraç. A aquests efectes, la persona garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament del/s formulari/s necessaris, i es responsabilitza a notificar qualsevol modificació que afecti a l’alta de manera que es puguin tenir totes les dades degudament actualitzades.

La persona serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BCNswing o a tercers per la informació que faciliti.

Condició d’associat/da

La quota d’associat/da a l’entitat BCNswing serà per un any natural. La persona serà responsable de renovar la seva quota o el cas de que sigui renovació automàtica podrà donar-se de baixa en qualsevol moment i amb un mes d’antelació al venciment de la condició d’associat/da, mitjançant comunicació a l’adreça electrònica [email protected]

El nou associat ho serà quan la sol·licitud d’alta hagi estat validada per BCNswing. La condició principal per ser-ho, és haver realitzat el corresponent pagament de la quota d’associat/da.

Un cop acceptat/da, BCNswing podrà expedir un carnet de pertinença a l’Associació BCNswing que l’associat/da podrà fer-ne ús per identificar-se davant de la pròpia entitat i d’altres entitats on s’hagi d’acreditar per beneficiar-se d’avantatges, descomptes i/o promocions en establiments col·laboradors.

El carnet d’associat/da és personal i intransferible. Si es fes un mal ús del mateix l’Associació es reserva la facultat de retirar el carnet a la persona que faci un mal ús o ús fraudulent.

 

  1. PAGAMENT

Formes de pagament.

Tots els pagaments realitzats a BCNswing podran ser abonats en efectiu, transferència bancaria, targeta de crèdit o dèbit, PAYPAL (aquest mitjà de pagament té una comissió associada del proveïdor).

En cas que s’adopti la modalitat de pagament mitjançant compte bancari de l’usuari, la quota anual serà renovada d’any en any, a no ser que l’associat/da comuniqui el contrari amb un mes d’antelació a la seva renovació per tal de que no sigui abonat al càrrec, a la següent adreça electrònica [email protected]

Un cop realitzat el pagament, l’associat/da no té dret de desistiment.

12.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions entre BCNswing i l’usuari es regirà per la legislació espanyola vigent que correspongui. I qualsevol controvèrsia serà als jutjats i tribunals del domicili del usuari.