Condicions generals de contractació

1) Objecte i àmbit d’aplicació

Les Condicions generals presents tenen com a objecte regular la relació entre l’ASSOCIACIÓ DE BALLS DE SWING DE BARCELONA, (en endavant, la BCNSwing) i vostè (en endavant, l’Adquirent), relatives a totes les transaccions realitzades ─inclòs el fet de ser soci o sòcia─, a través del web www.bcnswing.com (en endavant, el web), domini del qual és titular BCNSwing, associació legalment constituïda, amb domicili social al carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012 – Barcelona, provista del CIF número G62067962, i inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona amb el número 22059-J/1 amb data 26 de maig de 1999.

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic [email protected]

La contractació en línia dels productes i/ o serveis oferts per la BCNSwing a través d’aquest web estarà subjecta al que s’hagi disposat en aquestes Condicions generals de contracció.

2) Acceptació i prova d’acceptació

La persona que mitjançant el lloc web contracti algun producte o servei o es doni d’alta a l’entitat com a associat o associada, haurà d’acceptar les condicions generals de contractació següents, encara que puguin existir unes altres condicions particulars que les complementin.

Tota la informació que es faciliti a la BCNswing, a través del web, haurà de ser veraç. A aquest efecte, la persona garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament del/s formulari/s necessaris, i es responsabilitza de notificar qualsevol modificació que afecti l’alta, de manera que es puguin tenir totes les dades degudament actualitzades.

La persona serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la BCNswing o a tercers per la informació que faciliti.

 

Condició d’associat/da

La quota d’associat/da a l’entitat BCNswing serà per un any natural. La persona serà responsable de renovar la seva quota o, en el cas de que sigui de renovació automàtica, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment i amb un mes d’antelació al venciment de la condició d’associat/da, mitjançant comunicació a l’adreça electrònica [email protected]

El nou associat/da ho serà quan la sol·licitud d’alta hagi estat validada per la BCNswing. La condició principal per ser-ho, és haver fet el pagament corresponent de la quota d’associat/da.

Un cop acceptat/da, la BCNswing podrà expedir un carnet de pertinença a l’Associació BCNswing que l’associat/da podrà fer servir per identificar-se davant de la pròpia entitat i també davant d’altres entitats, establiments col·laboradors i/o altres organitzadors d’esdeveniments o de festivals en els quals s’hagi d’acreditar per beneficiar-se d’avantatges, descomptes i/o promocions.

El carnet d’associat/da és personal i intransferible. Si se’n fes un mal ús, l’Associació es reserva la facultat de retirar el carnet a la persona que en faci un mal ús o que l’utilitzi de manera fraudulenta.

Formulari d’Alta d’associat: La persona interessada a donar-se d’alta com a associat/da haurà d’emplenar el Formulari d’Alta que consta a l’apartat corresponent, amb tots els camps previstos a aquest efecte i, també, acceptar la política de privacitat.

La persona haurà de ser major de 18 anys d’edat.

L’adquisició dels productes i/o serveis ha de fer-se a través de l’activació del botó PAGAR que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l’acceptació total de totes i de cada una de les Condicions generals, tal i com es mostren en el web de la BCNswing, amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que se li apliquin les novetats que puguin produir-se en el clausulat de les Condicions generals amb posterioritat.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició d’Adquirent de la BCNswing, tal i com es descriu en aquestes Condicions generals. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat per la BCNswing, haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Si l’Adquirent vol llegir amb més deteniment les Condicions generals, pot imprimir-les en paper o desar el document en format electrònic.

La BCNswing remetrà a l’Adquirent, un cop acceptades de manera expressa aquestes Condicions generals, la justificació de la contractació efectuada, per mitjà d’un correu electrònic, abans que es compleixin 24 hores de la compra.

 

3) Preus, forma de pagament, lliurament i desestiment

 

3.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte i/o servei són els indicats en el web en la data de la comanda, incloent-hi, en cada cas, l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) corresponent.

Les ofertes estaran marcades i identificades degudament com a tals, i s’hi indicarà convenientment el preu anterior i el preu d’oferta.

La BCNswing es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense cap avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el web, i en podrà actualitzar diàriament els productes i els serveis en funció del mercat.

El preu del producte no inclou les despeses d’enviament. Aquestes despeses són a càrrec de l’Adquirent i s’afegiran al total de l’import dels productes que hagi seleccionat. El cost del servei d’entrega contractat vindrà determinat per les condicions i la modalitat d’aquest servei seleccionat. L’Adquirent serà degudament informat d’aquests costos amb anterioritat, els quals seran, igualment, desglossats abans de la finalització del procés de contractació.

En els enviaments fets a països que no pertanyin a la Unió Europea, la BCNswing no assumirà les despeses corresponents a impostos ni a aranzels duaners propis de cada país.

 

3.2 Forma de pagament

Les compres o el fet de fer-se soci o sòcia es poden pagar per qualsevol dels mitjans que s’enumeren a continuació:

• PayPal (aquest mitjà de pagament té una comissió associada del proveïdor).
• Targeta de crèdit o de dèbit.
• En efectiu, a la seu de la BCNswing.

Si l’associat o associada no diu res en contra, la quota d’associat serà renovada d’any en any. Per cancel·lar la renovació, l’associat o associada ha de comunicar la no-renovació amb un mes d’antelació a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected]

Un cop fet el pagament, l’associat o associada no té dret de desistiment.

 

3.3 Lliurament

Els lliuraments es fan a l’adreça de lliurament que l’Adquirent indica, en un termini màxim de 15 dies per als lliuraments amb destinació a l’estat espanyol de 20 dies per als que s’han de lliurar a l’estranger, en el cas de productes en estoc. Si no es disposa d’estoc, la BCNswing ho comunicarà degudament a l’Adquirent tan aviat com pugui.

En tot cas, si l’Adquirent no rep la comanda en el termini legal màxim de 30 dies des que la va contractar, pot posar-se en contacte amb la BCNswing per mitjà de l’adreça de correu electrònic següent: [email protected]

 

3.4 Desistiment

L’Adquirent dispondrà d’un termini de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda o des de l’atorgament del contracte per resoldre’l.

La BCNswing garanteix a l’Adquirent la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat lliurada al transportista per al seu enviament. En cas contrari, haurà d’esperar a rebre la comanda per tal d’exercir el dret de desistiment.

El dret de desistiment no procedeix en els casos de compra d’entrades per a esdeveniments organitzats o no per la BCNswing.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir d’aquest  contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per fer la transacció inicial, si no és el cas que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

En el supòsit que l’Adquirent hagi seleccionat expressament una altra modalitat d’entrega diferent de la modalitat menys costosa d’entrega ordinària, la BCNswing no reemborsarà les despeses addicionals que d’això se’n derivin.

Si un producte diferent al sol·licitat per l’Adquirent li fos lliurat per error de la BCNswing, se li lliurarà el producte correcte i es recollirà el primer sense cap despesa addicional per a l’Adquirent.

Si un producte hagués arribat trencat, danyat o en males condicions a l’Adquirent, la BCNswing es farà càrrec de recorrir-lo en el domicili de l’Adquirent i de substituir-lo per un altre en bon estat, sense despeses addicionals.

 

4) Idioma

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre la BCNswing i l’Adquirent és el castellà o la llengua oficial de la comunitat autònoma on la BCNswing té el seu domicili social.

 

5) Garantia legal i responsabilitats de la BCNswing 

Els productes estan coberts per una garantia legal de dos anys davant les faltes de conformitat, en virtut del que està previst en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre). En virtut d’aquesta llei, el consumidor té dret a reclamar davant del venedor i, en casos determinats, davant el fabricant, qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment de l’entrega del bé, en els terminis i condicions que s’hi estableixen.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o a la cancel·lació dels Serveis adquirits per l’Adquirent.

 

6) Responsabilitats de l’Adquirent

L’Adquirent s’obliga a fer un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets ni els interessos de terceres persones.

L’Adquirent garanteix la veracitat i l’exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, per evitar, així, la causació de perjudicis a la BCNswing producte de la incorrecció d’aquestes.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o a la cancel·lació dels Serveis per part de la BCNswing sense que calgui fer un preavís a l’Adquirent i sense que això doni dret a cap indemnització.

 

7) Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre les obres, marques, logos i qualsevol altre element susceptible de protecció, continguts en el lloc web de la BCNswing, corresponen en exclusiva a la BCNswing (o a tercers autoritzants), a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització i comunicació pública. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, marques, logos, etc., constitueix una infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual de la BCNswing o del seu titular i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials i extrajudicials que puguin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions generals de contractació, l’Adquirent es compromet a respectar els drets de Propietat industrial i intel·lectual titularitat de BCNswing i de tercers.

 

8) Jurisdicció i llei aplicable

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent. Atès que es tracta de consumidors finals, serà el lloc del compliment de l’obligació o del domicili de la part adquirent.

Tot això sense perjudici de la facultat de l’Adquirent d’acudir a la Junta arbitral de consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d’una compravenda feta per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).